Ikona ludzkiego oka

Klauzule informacyjne dot. zbioru danych czytelników

Załącznik numer 1
Do regulaminu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszaw


1. Administrator danych osobowych

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ul. ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa
bpwlochy@bpwlochy.waw.pl
tel. 22 863-23-97, 22 863-61-73

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

iod@bpwlochy.waw.pl
tel. 22 863-23-97, 22 863-61-73

3. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

 1. Dane identyfikujące Czytelnika, w tym wizerunek, adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz dane dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki, są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym1 i służą do następujących celów:
  1. udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,
  2. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze,
  3. dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym.
 2. Dane identyfikujące Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z Internetu lub sieci Wi‑Fi Biblioteki (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika, są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece2 i służą do następujących celów:
  1. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz zawiadamiania właściwych organów w razie podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
  2. opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.
 3. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody w następujących celach:
  1. przekazywania informacji o działalności Biblioteki.

4. Kategorie odbiorców danych

Podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny oraz inne podmioty, którym powierza się przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych a jedynie wykonują polecenia Biblioteki.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

W razie potrzeby zapewnienia wsparcia dla stosowanego w Bibliotece oprogramowania służącego do obsługi czytelników, dane czytelników mogą w wyjątkowych sytuacjach zostać udostępnione producentowi oprogramowania, mającemu siedzibę w Izraelu. Takie udostępnienie odbywa się w ramach zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z producentem tego oprogramowania. Komisja Europejska wydała decyzję3 stwierdzającą tzw. odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w Izraelu, której tekst dostępny jest pod adresem: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/61(1)/oj.


6. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych wynosi:

 1. dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
 2. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
 3. dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
 4. dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.
 5. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody

7. Przysługujące Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.
Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.


Obowiązuje od 01.02.2024.

 1. Są to zadania, o których mowa w ustawie o bibliotekach. ↩︎
 2. Są to obowiązki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. ↩︎
 3. DECYZJA KOMISJI z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (2011/61/UE) ↩︎