Projekt: Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej (nr umowy RPMA.05.03.00-14-5967/16) realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu  działaniom remontowym i termomodernizacyjnym został poddany zabytkowy Pałac Koelichenów, co zapobiegło degradacji obiektu i stworzyło podstawy do zwiększania powierzchni wykorzystywanej na cele kulturalne.

Przy współpracy z lokalnymi organizacjami sektora pozarządowego powstało Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy – nowoczesne miejsce spotkań z lokalną historią. Pomieszczenie dedykowane Archiwum zostało zaprojektowane zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego (projektowanie produktów i usług w taki sposób, aby były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji) i wyposażone w meble stylizowane na lata 20-te XX wieku. Znalazła się tu ekspozycja pamiątek o wartości historycznej, a część dóbr kultury została zdigitalizowana. Zakupiono również sprzęt i oprogramowanie dla osób z dysfunkcjami wzroku.
W wyremontowanej bibliotece będą organizowane np. spotkania historyczne, gry miejskie, warsztaty dla szkół.