Ikona ludzkiego oka

Polityka prywatności

Polityka prywatności katalogu bibliotecznego online (serwisu OPAC) Biblioteki Publicznej w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy


1. Wstęp

Polityka prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w serwisie OPAC, stanowiącym punkt dostępu do katalogu internetowego Biblioteki oraz internetowego konta czytelnika, dostępnym pod adresem: https://katalog.bpwlochy.waw.pl.

O ile nie zaznaczono inaczej, we wszystkich opisanych poniżej przypadkach administratorem danych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. ks. J. Chrościckiego 2, 02‑421 Warszawa, tel. +48 22 863 23 97, adres do korespondencji: ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@bpwlochy.waw.pl lub pisemnie pod adresem Biblioteki.

Osobie, której dane są zbierane i przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie OPAC

2.1. Konto Czytelnika

Przetwarzanie danych związanych z kontem czytelnika w Bibliotece podlega przetwarzaniu na zasadach opisanych w klauzuli informacyjnej dla czytelników, dostępnej pod adresem: Klauzule informacyjne – aktywny link

2.2 Rejestracja nowego konta

Serwis OPAC umożliwia utworzenie nowego, tymczasowego konta czytelnika. Jego pełna aktywacja następuje podczas pierwszej wizyty czytelnika w Bibliotece.

W celu założenia nowego, tymczasowego konta konieczne jest podanie co najmniej imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz wyboru placówki Biblioteki, do której zostanie przypisany czytelnik, a następnie potwierdzenie chęci założenia konta poprzez użyciu linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres e-mail. Możliwe jest również podanie dodatkowych danych adresowych i kontaktowych. Podczas pierwszej wizyty w Bibliotece przeprowadzona zostanie weryfikacja danych oraz ich uzupełnienie, m.in. o nr PESEL czytelnika.

W sytuacji gdy czytelnik po założeniu nowego, tymczasowego konta nie odwiedzi placówki Biblioteki w celu jego aktywacji w ciągu 10 dni, wprowadzone dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Celem przetwarzania jest ułatwienie zapisu do Biblioteki a podstawą prawną wykonanie zadania w interesie publicznym. Po aktywacji konta dalsze przetwarzanie odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w klauzuli informacyjnej dla czytelników.

2.3 Statystyki odwiedzin

Biblioteka może zbierać i analizować dane o odwiedzinach na stronach serwisu OPAC. W tym celu mogą być zbierane informacje o:

  • adresie IP urządzenia, z którego korzysta osoba odwiedzająca serwis www,
  • odwiedzanych stronach w serwisie (adresach URL i tytułach stron) oraz stronach, z których nastąpiło przejście do serwisu OPAC Biblioteki,
  • czasie odwiedzin,
  • klikniętych linkach prowadzących do zewnętrznych serwisów,
  • pobieranych z serwisu plikach,
  • cechach przeglądarki, systemu operacyjnego i urządzenia, z którego korzysta osoba odwiedzająca serwis oraz nagłówkach protokołu http.

Podstawą zbierania danych jest uzasadniony prawnie interes Biblioteki związany z potrzebą analizy atrakcyjności prezentowanych w serwisie OPAC materiałów i doskonalenia treści serwisu.

2.4 Dzienniki zdarzeń

Oprogramowanie serwisu OPAC Biblioteki zbiera również dane o nawiązywanych połączeniach w tzw. dziennikach zdarzeń (logach), ze wskazaniem adresu IP urządzenia (komputera, telefonu), z którego korzysta osoba odwiedzająca, nagłówkach protokołu http, plikach przesłanych do serwera (jeśli wystąpiły),  cechach przeglądarki, stronie z której nastąpiło przejście do serwisu OPAC oraz podejmowanych w serwisie czynnościach (odwiedzanych podstronach, ilości przesyłanych danych itp.).

Dane te mogą być używane do sporządzania statystyk odwiedzania poszczególnych stron w serwisie OPAC oraz mogą być używane podczas wyjaśniania usterek i incydentów bezpieczeństwa związanych z serwisem OPAC a także doskonalenia działania i bezpieczeństwa systemu.

Podstawą prawną zbierania danych jest obowiązek prawny Biblioteki, wynikający z przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, związany z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i integralności serwisu OPAC i zasobów informatycznych, a także wynikający z przepisów ustawy o statystyce publicznej, związany z potrzebą składania sprawozdań o liczbie odwiedzin w serwisach internetowych Biblioteki.

Zawartość dzienników zdarzeń może być udostępniana podmiotom świadczącym usługi na rzecz Biblioteki, w celach i w zakresie określonym przez Bibliotekę, jednak obecnie żadne takie udostępnianie nie ma miejsca.

2.5 Okładki książek

Dla zapewnienia wygody korzystania z serwisu OPAC,  oprogramowanie uruchamiane w przeglądarce www użytkownika pobiera obrazy okładek książek serwisu Google Books. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony prawnie interes administratora danych, jakim jest oferowanie wygodnego interfejsu dla czytelników.

Dane w zakresie adres IP, cechy przeglądarki oraz dane wyszukiwanych książek są przekazywane do USA. Podstawą prawną przekazania jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r1.[1] uznającą podmioty wpisane na listę Data Privacy Framework, prowadzoną przez Departament Handlu USA, za oferujące adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Firma Google jest wpisana na tę listę.

Zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie Google Books znajdują się pod adresem: https://www.google.com/googlebooks/privacy.html.

3. Ciasteczka

Serwis OPAC korzysta z ciasteczka (o nazwie CGISESSID), służącego do identyfikowania nawiązanej sesji użytkownika. Ciasteczko to należy do kategorii ciasteczek niezbędnych do zapewnienia działania serwisu i jako takie nie wymaga zgody użytkownika na jego umieszczenie w urządzeniu użytkownika.

4. Inne postanowienia

Biblioteka nie jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w serwisach innych podmiotów, do których prowadzą linki z serwisu OPAC – zalecane jest zapoznania się z politykami prywatności takich serwisów przed skorzystaniem z nich.

Biblioteka zastrzega sobie prawo wprowadzenia w każdym czasie zmian w niniejszej polityce prywatności. O zmianach Biblioteka poinformuje w swoim serwisie www oraz w serwisie OPAC, w miarę możliwości na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionej polityki prywatności.

5. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przy zapisie tymczasowym online

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przy zapisie tymczasowym online znajduje się pod aktywnym linkiem


wersja 20231206

  1. https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/Adequacy%20decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework_en.pdf ↩︎