Czym jest MAMOW?

MAMOW czyli Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy ma 2 oblicza:

- po pierwsze jest miejscem w pałacyku, gabinetem, który swoim wystrojem nawiązuje do okresu tworzenia się Miasta Ogrodu Włochy i jednocześnie jest głęboko osadzony we współczesności, który będzie nam i oczywiście Państwu, służył jako miejsce kameralnych spotkań, poświęconych zarówno dzieleniu się wiedzą o historii Włoch, jak i integracji mieszkańców. Będzie miejscem naszej z Włochowianami pracy nad rozwojem zasobów Multimedialnego Archiwum.

Gabinet mieści się na I piętrze pałacyku w Czytelni i Wypożyczalni Naukowej nr VI, został zaprojektowany i wyposażony przez firmę „Drugi Kolor”, czyli panie Karina Gałuszka, Dorota Todd i pan Janusz Gałuszka.

Mamy nadzieję, że Państwu podobnie jak nam, przypadnie do gustu.

Liczymy też, że podpowiedzą nam Państwo, a może i wesprą w wypełnianiu go eksponatami – w tej chwili jest jak czysta karta, gotowa do zapełnienia jej treścią.

- po drugie MAMOW jest serwisem informacyjnym, zawierającym cyfrowe kopie pamiątek, którymi zechcieli się z nami podzielić Włochowianie.

Ogółem od naszych darczyńców – 40 osób – zgromadziliśmy 4500 skanów (stron) różnego rodzaju materiałów: zdjęć, dokumentów osobistych, planów, map. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za zaufanie jakim nas obdarzyli i mamy nadzieję, że to dopiero początek, że za Państwa przykładem pójdą następne osoby, rodziny.

Ponadto przez cały rok nasi pracownicy i partnerzy społeczni ze Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy i Fundacji Stare Nowe Włochy prowadzili rozmowy i wywiady z mieszkańcami Włoch, z których powstały liczne notatki ułatwiające nam opracowanie skanów oraz nagrania. Nagranie te po przepisaniu i  opracowaniu zostaną jeszcze przedstawione naszym rozmówcom do autoryzacji, a następnie będą umieszczone w serwisie.

Serwis informacyjny został również zasilony skanami materiałów archiwalnych z Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Milanówku (ok. 500) – które dotyczą spraw związanych z tworzeniem gminy, wyborami do rad gminnych oraz są to protokoły, uchwały, sprawozdania z wykonania budżetu, preliminarze budżetowe. Z czasów okupacji ogłoszenia i obwieszczenia - część z nich była już prezentowana na wystawie w ADZIE kilka lat temu oraz materiały z lat 1945 -1952 zawierające protokoły z plenarnych posiedzeń Miejskiej Rady, w których ujęte są sprawy dotyczące: zaprzysiężenia radnych, powołania komisji i komitetów, wyborów burmistrza i wiceburmistrza, aprowizacji i odbudowy miasta, zorganizowania oświaty i kultury, gospodarki lokalowej, zaciągania pożyczek, uchwalania budżetów i zatwierdzania sprawozdań Prezydium Rady, jej komisji oraz Zarządu Miejskiego.

W serwisie MAMOW znajduje się również komplet czasopism przedwojennych.

W związku z tym, że skany zarówno z Archiwum Państwowego jak i z archiwów domowych otrzymaliśmy w połowie września to dotychczas załadowaliśmy do serwisu tylko część z nich. Wymagają one jeszcze opracowania, żeby było wiadomo kogo, gdzie i kiedy uwieczniono. Te działania niewątpliwie będą wymagały pomocy naszych darczyńców we właściwym identyfikowaniu materiałów.

Dlatego do końca bieżącego roku z serwisu będzie można korzystać tylko w pałacyku w Czytelni i Wypożyczalni Naukowej nr VI.

Tym bardziej, że aktualnie trwa opracowanie oddzielnej strony internetowej Multimedialnego Archiwum z dodatkowymi narzędziami ułatwiającymi przeszukiwanie serwisu – to działanie zostało sfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa, termin realizacji przypada na koniec bieżącego roku.

Aranżacja i wyposażenie gabinetu MAMOW oraz skanowanie materiałów archiwalnych zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza V Oś Priorytetowa - Gospodarka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tworzenia MAMOW, zbierania materiałów i ich cyfryzacji.

Dziękuję naszym partnerom społecznym Fundacji Stare Nowe Włochy i Stowarzyszeniu Sąsiedzkie Włochy za godne podziwu zaangażowanie, a w szczególności pani Danucie Lachowieckiej, która podjęła się koordynowania projektu w ramach zadań Stowarzyszenia, osobiście zbierała materiały od mieszkańców, spisywała notatki, nagrywała wywiady i wreszcie opracowywała materiały promocyjne oraz aktywnie promowała ideę Multimedialnego Archiwum na licznych imprezach plenerowych. Pani Danuta jest również współautorką wystawy, którą można oglądać na I piętrze pałacyku.

Zapraszamy do oglądania wystawy, która ma na celu zaprezentowanie przykładowych materiałów fotograficznych zgromadzonych w naszym Archiwum. Wystawa będzie dostępna do 7 listopada br.